ETHICS COMMITTEE

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
HATYAI HOSPITAL

ขั้นตอนการยื่นโครงการ

เพื่อขอรับพิจารณา (Read me before Submission)

HYH-EC Online Submission

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย

ดาวน์โหลดฟอร์ม

-ข้อปฎิบัติสำหรับนักวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรม

-เอกสารรับรองคุณภาพ

เอกสารรับรองว่าผ่าน SIDCER

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-273264 email: Ethichatyai@gmail.com

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder