วิสัยทัศน์(Vision)

        เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นเลิศ เพื่อชาวชนบทในภาคใต้ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ยั่งยืน และมีความสุข

 

พันธกิจ(Mission)

  1. เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตแพทย์
  2. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโครงการฯ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชนบท
  3. สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  4. ดำเนินการให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิต

 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

       ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั่วชุมชน และสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้

 

อัตลักษณ์บัณฑิตแพทย์ CPIRD

     Community bonded - มีความผูกพันกับชุมชน เป็นแพทย์ของชุมชน เพื่อชุมชน

     Passion to learn - มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

     Integrity - มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

     Responsibility - มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมขน บ้านเกิด และประเทศชาติ

     Dignity - มีความภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทของ องค์สมเด็จพระราชบิดา