ประวัติโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

บทนำ 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต้  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 182 ถนนรัถการ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 31 กิโลเมตร  เดิมเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน   แต่เมืองหาดใหญ่ได้ขยายตัวทางด้านธุรกิจ   และการเพิ่มของจำนวนประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้ตั้งอยู่ในย่านชุมชนไปโดยปริยาย   นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ ยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภาคใต้  ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก   โรงพยาบาลหาดใหญ่  ซึ่งอยู่ในฐานะของ  โรงพยาบาลศูนย์และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการ  และหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค (พบส.) กลุ่มเครือข่าย 12/1   จึงได้ให้บริการโดยให้คำปรึกษา  ให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากรและวิชาการ และรับ   ผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงและในกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด 

ประวัติและความเป็นมา 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของ นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และ นายโกเมศ  อินทวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ ในขณะนั้น ปี พ.ศ. 2500 ในการก่อสร้างครั้งแรก เทศบาลเมืองหาดใหญ่ ได้มอบที่ดินให้มีเนื้อที่เพียง 13 ไร่เศษ และกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2501  โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  และอาคารผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 หลัง   หลังจากได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ทำพิธีเปิด  โดย ฯพณฯ จอมพลถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2502  โดยมีนายแพทย์กำธร  เจริญ  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก 

ปี พ.ศ. 2507    ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 ชั้น ขนาด 75 เตียง 

ปี พ.ศ. 2510    ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เป็นอาคาร 4 ชั้น และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2511  แต่ไม่สามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ เพราะขาดงบประมาณในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่น ๆ  นายแพทย์จำลอง  บ่อเกิด  จึงได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 6)  ในปัจจุบัน  จัดรายงานทางโทรทัศน์เพื่อหาทุนสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า คหบดี และประชาชนทั่วไป  โดยได้รับเงินบริจาคสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ 1 ล้านบาทเศษ  จึงทำให้อาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เปิดรับผู้ป่วยได้  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513   กระทำพิธีเปิดโดย   ฯพณฯ พลเอกประเสริฐ    รุจิรวงศ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น  และได้รับบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในขนาด 100 เลขหมาย  พร้อมทั้งจัดตั้งเสร็จเป็นจำนวนเงิน 216,450 บาท 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เปิดรับคนไข้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2502  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ได้ขยายไปโดยรวดเร็ว  รวมทั้งมีผู้ป่วยเจ็บไข้ในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการเพิ่มมากขึ้น  พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างต่าง ๆ มีจำกัด ไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการได้ทั่วถึง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513  จึงได้เสนอต่อกรมการแพทย์ ขอทำการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมออกไปทางถนนรัถการ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อผืนเดียวกันและเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2513   ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  202  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2515  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายจำลอง  บ่อเกิด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ในขณะนั้นเป็นกรรมการ 

ปี พ.ศ. 2516    ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ดินทั้งสิ้น 19 ไร่ 44 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ซึ่งรวมสมทบที่ดินของเดิมประมาณ 33 ไร่ 

ปี พ.ศ. 2522-2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น  ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 700 เตียง 

ปี พ.ศ. 2523    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบรรยายทางวิชาการ 4 ชั้น 

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2526   โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ย้ายผู้ป่วยจากอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ที่ตั้ง ถนนรัถการ ในปัจจุบันนี้ และได้กระทำพิธีเปิดอาคารทั้ง 2 หลัง โดย พณฯพลเอกเปรม   ติณสูลานนท์  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2526 

ปี พ.ศ. 2538   ได้งบประมาณผูกพันก่อสร้างอาคารเรียน หอสมุด อาคารหอพัก 9 ชั้น ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค 

ปี พ.ศ. 2538   ได้งบประมาณผูกพันก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 1. นายแพทย์กำธร เจริญ                 พ.ศ. 2501 – 2505 
 2. นายแพทย์เฉลียว รัญเสวะ            พ.ศ. 2505 – 2506 
 3. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด             พ.ศ. 2506 – 2532 
 4. นายแพทย์มนตรี เศรษฐบุตร          พ.ศ. 2532 – 2534 
 5. นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง            พ.ศ. 2534 – 2537 
 6. นายแพทย์กมล ระประดิษฐ์            พ.ศ. 2537 – 2553 
 7. นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์     พ.ศ.2553- 2559
 8. นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์         พ.ศ.2559-2560
 9. นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 713 เตียง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เริ่มเปิดดำเนินการในปี  พ.ศ. 2502  โดยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่เริ่มให้บริการและรับส่งต่อ ผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 12 

เมื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในปี 2515 ยังไม่มีโรงพยาบาล เป็นสถานที่ฝึกงานของตนเอง  จึงใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นสถานที่ฝึกงานชั้นคลินิกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับแต่งตั้ง เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำหน้าที่ร่วมสอนชั้น คลินิก ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4, 5, 6  ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 

พ.ศ. 2525   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดดำเนินการ แต่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5, 6 ยังคงหมุนเวียนมาฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยแพทย์ประจำของโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนทางคลินิกกลุ่มละ 3 สัปดาห์ 

พ.ศ. 2528   เป็นสถาบันสมทบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสาขากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึง พ.ศ. 2536 

พ.ศ. 2530  แพทยสภาอนุมัติให้เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ โดยร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน และที่คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน  และได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เปิดรับแพทย์ใช้ทุนประจำกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ปฏิบัติงานเป็นเวลา 42 เดือน โดยมีสิทธิสอบวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ 

พ.ศ. 2537    คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย ทำโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 ศูนย์ที่รับนักศึกษาแพทย์ 

พ.ศ. 2542    ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีที่ 1 เข้าเรียนชั้นพรีคลินิก ปีที่ 1, 2, 3 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเรียนชั้นคลินิก ปีที่ 4, 5, 6 ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2546 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม มีการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองจนถึงปัจจุบัน ปีละ 40 คน

อาจารย์แพทย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน (Rookie course) รวมทั้งหลักสูตร advanced course โดยเน้นเฉพาะเรื่อง อาทิเช่น การสอน การวัดประเมินผล การทำวิจัย เป็นต้น

สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินและรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2546 พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2556 และในปีพ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยได้กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ของ World Federation Medical Education (WFME) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากลของแพทยศาสตร์ศึกษา

 ปัจจุบัน(ถึงกรกฎาคม 2561) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม มี staff จำนวน 24 คน ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ในอนุสาขาต่าง ๆ ดังนี้  

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 

1

พญ.ฐิติพร

บ่อเกิด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

 

2

พญ.ลักษมี

ฮะอุรา

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

3

พญ.สุวรรณ

ด่านวรพงศ์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

 

4

ผศ. นพ.ไพโรจน์

บุญลักษณ์ศิริ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 

5

นพ.ปราโมทย์

อาภรณ์ทิพย์

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

6

ผศ. นพ.ปฏิการ

ดิสนีเวทย์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 

7

พญ.วิชชุดา

ดอนสกุล

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

8

พญ.จีรวรรณ

วรรณโร

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

9

พญ.ลลิดา

และตี

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

10

พญ.ชุติมา

สมรรถคนี

อนุสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

 

11

พญ.ดาริน

โชคสุชาติ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

 

12

นพ.ณรงค์ศักดิ์

นาขวัญ

อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

13

พญ.ณัจวาย์

ยุทธสมภพ

อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

 

14

พญ. รัชนี

ศักดิ์สวัสดิ์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

 

15

พญ.ทิพาพร

ทองมาก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 

16

พญ.ชุติมา

ทองนวล

อนุสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

 

17

พญ.วรรณธิดา

ชื่นจิต

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 

18

นพ.เจริญ

นภาพงศ์สุริยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

 

19

พญ.พรปรีณัน

ชัยวิริยะวงศ์

อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

20

พญ.สุรัสวดี

พิทักษ์ลิมนุวงศ์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

 

21

พญ.สิริภา

อุสาหะ

อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

22

พญ.เทพรัตน์

อัจจิมากุล

อนุสาขาทางเดินอาหารและโรคตับเด็ก

 

23

พญ.อุไรวรรณ  

ตันตระกูล

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

 

24

พญ.อิงอร

กังวานฐิติ

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 

 

คณะผู้บริหาร / อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม (อดีต-ปัจจุบัน) 

 1. พญ.อำภา            วัฒนโชติ          พ.ศ. 2516 - 2521 
 2. พญ.สุเจน            ลิ่มปิตนัย         พ.ศ. 2521 - 2522 
 3. พญ.สุดา             ชุบอุปการ        พ.ศ. 2522 – 2550 
 4. พญ.แกมกาญจน์   ศิลปโภชากุล     พ.ศ. 2550 - 2556
 5. พญ.ฐิติพร            บ่อเกิด            พ.ศ.2556 – 2561
 6. ผศ. นพ.ปฏิการ     ดิสนีเวทย์         พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

 

เอกสาร

คู่มือ resident สาขากุมารเวซศาสตร์ 2561

หลักสูตรอบรมแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร แผน ข สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน