กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันฝึกอบรมฯ

วิสัยทัศน์ : เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุน ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อท้องถิ่นภาคใต้

ปรัชญา : กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลหาดใหญ่มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  พร้อมทั้งมีความเป็นเลิศทางด้านงานบริการ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม : เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มงานคือ MOPH

M : Mastery  เป็นนายตัวเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People centered approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility  ถ่อมตน อ่อนน้อม

 

โครงสร้างองค์การและกลไกการกำกับดูแลองค์การ

 

การจัดองค์กร กลุ่มงานอายุรกรรม (Organization Chart)

 

การบริหารงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Administrative Chart)

 

เอกสาร

 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรหาดใหญ่เเผน ก

หลักสูตรหาดใหญ่เเผน ข

 

Organizational Profile.final

 

คู่มือหลักสูตร basic science

คู่มือแพทย์พี่เลี้ยงแพทย์ประจำบ้าน

 

ทำเนียบบัณฑิต แพทย์พี่เลี้ยงอายุรกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่

 

ทำเนียบบัณฑิต แพทย์ประจำบ้านโครงการร่วม จุฬา - หาดใหญ่