กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่

เลขที่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7427-3100. แฟกซ์. 0-7424-6600

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

พ.ศ. 2524                 เริ่มก่อตั้งกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ภารกิจในช่วงนั้นยังไม่ ชัดเจนเน้นการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามชุมชนที่ห่างไกลให้บริการโดย       พยาบาลเป็นหลัก

พ.ศ. 2526                 เริ่มมีนายแพทย์ดิลก ภูวนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมคนแรกเริ่มมีการ   พัฒนาการดูแลแบบองค์รวมการเยี่ยมบ้าน

พ.ศ. 2541       ตามโครงการปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (health care reform project) อำเภอหาดใหญ่เป็นโครงการนำร่องการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตเมือง นายแพทย์อมร รอดคล้าย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมในขณะนั้น จึงเริ่มมีการเปิด คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวยึดแนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว สร้างระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งช่วยให้สุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้น

พ.ศ. 2543       ด้วยความพร้อมของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว จึงทำให้สามารถพัฒนาเปิดเป็น สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ต่อมา ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ 

พ.ศ. 2548 -     นายแพทย์พณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม สานต่อแนวคิดที่การพัฒนาการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติ และทีมสหวิชาชีพ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยภายใต้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และร่วมกันพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนของเขตสุขภาพที่ 12 ให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ และสถาบันหลักจนถึงปัจจุบัน

 


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

          เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว เข้าถึงชุมชน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 

วิสัยทัศน์        

มุ่งผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรม

 

พันธกิจ

          ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยอย่างองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ มิติทางสังคมและพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัวในท้องถิ่นภาคใต้      

 

ค่านิยม

          Holistic         การดูแลแบบองค์รวม

          Equity           ความเสมอภาค

          Happiness     มีความสุข ความสมดุลของชีวิตทั้งการทำงาน ครอบครัวและสุขภาพ

 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างบริหารการศึกษา

 • โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 • โครงสร้างการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 

 

 

 

 • โครงสร้างการบริหารการศึกษา

 

 


รายชื่อผู้บริหาร

ระดับโรงพยาบาล

 • นพ. พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
 • พญ. วรรณา อังคสุวรรณ          รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1
 • พญ. สุวิวรรณ นกหนู               รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
 • นพ. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 3
 • นพ. ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน        รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ

ระดับกลุ่มงาน

 • นพ. พณพัฒณ์ โตเจริญวานิช     หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • พญ. พรหมศิริ อำไพ                รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • พญ. นิศาชล           ทองคำ      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • พญ. ปราง เจริญทรัพย์             รองประธานคณะกรรมการคุณภาพ
 • นพ. นล           เลขยานนท์       กรรมการ
 • พญ. หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล      กรรมการ
 • พญ. จันจิรา       ลีลาไพบูลย์      กรรมการ
 • นพ. กรกช ศรีเกื้อ                     กรรมการ
 • พญ. ชิสรา           บำรุงวงศ์       กรรมการ
 • พญ. นวลจันทร์      หวังศุภดิลก   กรรมการ        
 • นพ. วศิน คำภีระ                       กรรมการ                           
 • นพ. ณัฐกานต์           ดำนิล       กรรมการ                 
 • พญ. กุลวดี           ลิ่มเฮง          กรรมการ
 • นพ. คณิน           ล่องเซ่ง          กรรมการ
 • พญ. พงศ์วิไล           วิลัยพงษ์    กรรมการ                           

 

 

 


จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์และบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

จำนวน

(คน)

ข้อกำหนดด้านการศึกษา

1.    สายวิชาการ

 

 

     1.1 อาจารย์แพทย์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

15

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

2.    สายวิชาชีพเฉพาะ

 

 

     2.1 แพทย์พี่เลี้ยง (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)

2

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต

2.2 แพทย์ประจำบ้าน (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)

12

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต

     2.3 เภสัชกร

7

ปริญญาตรีขึ้นไป

     2.4 พยาบาลวิชาชีพ

69

ปริญญาตรีขึ้นไป

     2.5 นักวิชาการสาธารณสุข

9

ปริญญาตรีขึ้นไป

3.    สายเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

 

     3.1 นักวิทยาศาสตร์

-

 

     3.2 นักจัดการงานทั่วไป

1

ปริญญาตรีขึ้นไป

     3.3 นักวิชาการศึกษา

2

ปริญญาตรีขึ้นไป

     3.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาตรีขึ้นไป

     3.5 นักกายภาพบำบัด

2

ปริญญาตรีขึ้นไป

     3.6 เจ้าหน้าที่บริหารงาน

-

 

4.    สายทั่วไป

 

 

4.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

-

 

4.2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

-

 

4.3 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

1

อนุปริญญาตรีขึ้นไป

5.    สายสนับสนุน

 

 

     5.1 พนักงานธุรการ

2

อนุปริญญาตรีขึ้นไป

     5.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

     5.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

6.    สายบริการพื้นฐาน

 

 

    6.1 พนักงานบริการ

         (พนักงานประจำตึก พนักงานทำความสะอาด)

3

มัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ขึ้นไป


จำนวนหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา  เวชศาสตร์ครอบครัว

 

 เข้าสู่ Web https://sites.google.com/cpird.in.th/fammedhatyai