นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2545 (รุ่นที่ 1)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2546 (รุ่นที่ 2)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2547 (รุ่นที่ 3)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 4)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2549 (รุ่นที่ 5)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2550 (รุ่นที่ 6)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 7)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 8)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2553 (รุ่นที่ 9)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 10)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 11)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 12)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 13)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 14)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 15)

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 16)