รายชื่อนักศึกษา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 20)

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 19)

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (รุ่นที่ 18)