กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

พันธกิจของการฝึกอบรม

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้กำหนดพันธกิจของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่รับผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 12 (ภาคใต้ตอนล่าง) ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา โดยผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชของแพทยสภา เพื่อดูแลสุขภาพของสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะระดับชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้

ทำเนียบแพทย์ผู้จบการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลหาดใหญ่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน

2558 นพ.วิชาน แก้วเขียว โรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน

2559 นพ.พชรดล ทวีราษฎร์ ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี

พญ.กัลยรัตน์ โอภาสวานิช ศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2560 พญ.คัทลียา มุขดี โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

พญ.สลิล ชัยวิริยะวงศ์ ศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

พญ.สุจิตรา เนียมแทน โรงพยาบาลพัทลุง

2561 พญ.ธิดารัตน์ โกมล โรงพยาบาลพังงา

พญ.มารีนา บินระหีม โรงพยาบาลนราธิวาส

2562 พญ.ภรทิพย์ ทัศนานุตริยกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่

เอกสาร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลหาดใหญ่