กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันฝึกอบรมฯ

วิสัยทัศน์ : เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุน ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อท้องถิ่นภาคใต้

ปรัชญา : กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมทั้งมีความเป็นเลิศทางด้านงานบริการ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม : เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มงานคือ MOPH

M : Mastery เป็นนายตัวเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People centered approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

โครงสร้างองค์การและกลไกการกำกับดูแลองค์การ

การจัดองค์กร กลุ่มงานอายุรกรรม (Organization Chart)

การบริหารงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Administrative Chart)