กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่

เลขที่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7427-3100. แฟกซ์. 0-7424-6600

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

พ.ศ. 2524 เริ่มก่อตั้งกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภารกิจในช่วงนั้นยังไม่ ชัดเจนเน้นการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามชุมชนที่ห่างไกลให้บริการโดย พยาบาลเป็นหลัก

พ.ศ. 2526 เริ่มมีนายแพทย์ดิลก ภูวนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมคนแรกเริ่มมีการ พัฒนาการดูแลแบบองค์รวมการเยี่ยมบ้าน

พ.ศ. 2541 ตามโครงการปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (health care reform project) อำเภอหาดใหญ่เป็นโครงการนำร่องการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตเมือง นายแพทย์อมร รอดคล้าย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมในขณะนั้น จึงเริ่มมีการเปิด “คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว” ยึดแนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว สร้างระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งช่วยให้สุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้น

พ.ศ. 2543 ด้วยความพร้อมของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว จึงทำให้สามารถพัฒนาเปิดเป็น สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ต่อมา ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้

พ.ศ. 2548 – นายแพทย์พณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม สานต่อแนวคิดที่การพัฒนาการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติ และทีมสหวิชาชีพ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยภายใต้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และร่วมกันพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนของเขตสุขภาพที่ 12 ให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ และสถาบันหลักจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว เข้าถึงชุมชน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรม

พันธกิจ

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยอย่างองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ มิติทางสังคมและพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัวในท้องถิ่นภาคใต้

ค่านิยม

Holistic การดูแลแบบองค์รวม

Equity ความเสมอภาค

Happiness มีความสุข ความสมดุลของชีวิตทั้งการทำงาน ครอบครัวและสุขภาพ

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างบริหารการศึกษา

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

โครงสร้างการบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้บริหาร

ระดับโรงพยาบาล

นพ. พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
พญ. วรรณา อังคสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1
พญ. สุวิวรรณ นกหนู รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
นพ. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 3
นพ. ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ

ระดับกลุ่มงาน

นพ. พณพัฒณ์ โตเจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พญ. พรหมศิริ อำไพ รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พญ. นิศาชล ทองคำ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พญ. ปราง เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการคุณภาพ
นพ. นล เลขยานนท์ กรรมการ
พญ. หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล กรรมการ
พญ. จันจิรา ลีลาไพบูลย์ กรรมการ
นพ. กรกช ศรีเกื้อ กรรมการ
พญ. ชิสรา บำรุงวงศ์ กรรมการ
พญ. นวลจันทร์ หวังศุภดิลก กรรมการ
นพ. วศิน คำภีระ กรรมการ
นพ. ณัฐกานต์ ดำนิล กรรมการ
พญ. กุลวดี ลิ่มเฮง กรรมการ
นพ. คณิน ล่องเซ่ง กรรมการ
พญ. พงศ์วิไล วิลัยพงษ์ กรรมการ

จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์และบุคลากร

กลุ่มบุคลากร  จำนวน  (คน)  ข้อกำหนดด้านการศึกษา

1. สายวิชาการ

1.1 อาจารย์แพทย์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 15 วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

2. สายวิชาชีพเฉพาะ

2.1 แพทย์พี่เลี้ยง (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต

2.2 แพทย์ประจำบ้าน (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 12 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต

2.3 เภสัชกร 7 ปริญญาตรีขึ้นไป

2.4 พยาบาลวิชาชีพ 69 ปริญญาตรีขึ้นไป

2.5 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ปริญญาตรีขึ้นไป

3. สายเชี่ยวชาญเฉพาะ

3.1 นักวิทยาศาสตร์ –

3.2 นักจัดการงานทั่วไป 1 ปริญญาตรีขึ้นไป

3.3 นักวิชาการศึกษา 2 ปริญญาตรีขึ้นไป

3.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ปริญญาตรีขึ้นไป

3.5 นักกายภาพบำบัด 2 ปริญญาตรีขึ้นไป

3.6 เจ้าหน้าที่บริหารงาน –

4. สายทั่วไป

4.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร –

4.2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา –

4.3 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อนุปริญญาตรีขึ้นไป

5. สายสนับสนุน

5.1 พนักงานธุรการ 2 อนุปริญญาตรีขึ้นไป

5.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

5.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

6. สายบริการพื้นฐาน

6.1 พนักงานบริการ (พนักงานประจำตึก พนักงานทำความสะอาด) 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ขึ้นไป

จำนวนหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

เข้าสู่ Web https://sites.google.com/cpird.in.th/fammedhatyai