หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Medicine Program

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย): แพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย): พ.บ.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Medicine

ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.D.

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

248 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสุตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

5.ภาษาที่ใช้

ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

6.กำหนดการเปิดสอน

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป)

7.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาน การทำงานเป็นทีม ความใฝ่รู้และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการแก้ปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวม ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานการณ์จำลองสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจชุมชนแบบองค์รวมและคำนึงถึงความแตกต่างด้านพหุวัฒนธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศและระดับโลก โดยให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ชุมชนตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ของหลักสูตร และให้ชุมชนมีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

8.ความสำคัญหลักสูตรนี้

1. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุขของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการเนื้อหา ทำให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพและจิตสำนึกของความเป็นลูกพระราชบิดาโดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Professional habits, attitudes, moral, and ethics)
มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล (Communication and interpersonal skills)
มีความรู้ด้านการแพทย์ ทักษะและหัตถการทางคลินิก* ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์และความปลอดภัย (Medical knowledge, clinical and manual skills, holistic and evidence-based patient care, and patient safety concern)
สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking and problem solving)
มีความรู้ ความเข้าใจและมุ่งมั่นในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพทั้งระดับบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health promotion and understanding health care system: individual, community and population health)
พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม (Information technology skills, and innovation skills)
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการบริหารจัดการ (Leadership, teamwork and management skills)
มีทักษะทางสังคม และการดำเนินชีวิต (Social and life skills)
* ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันสมทบร่วมสอนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทุ่งสง
สถานที่บริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือของเอกชนตามความเหมาะสม

Mecdical Education Center

Hatyai Hospital