ทำเนียบบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2564