ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นอัตโนมัติ
จำนวน ๔ ชุด พร้อม Platelet Apheresis Kit ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)