โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้แพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลชุมชน ปีการศึกษา 2565